Quay trở lại chi tiết bài báo Nhân một trường hợp bướu chu bào phổi trái tái phát (Hemangiopericytoma) Download Download PDF