Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình thái giải phẫu của các túi phình động mạch não ở nhóm bệnh nhân được đặt Stent chuyển dòng tại Bệnh Viện Tim Hà Nội Download Download PDF