Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả ngắn hạn của phương pháp đặt stent chuyển dòng trong điều trị phình động mạch não tại bệnh viện Tim Hà Nội Download Download PDF