Ảnh hưởng của NT-Pro BNP lên ngưỡng tạo nhịp tim ở bệnh nhân suy nút xoang được cấy máy 2 buồng tim

Phạm Như Hùng, Trương Quang Việt

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Chúng tôi nghiên cứu tác động của nồng độ NT-ProBNP lên các thông số tạo nhịp tim ở bệnh nhân suy nút xoang được cấy máy tạo nhịp 2 buồng tim


Phương pháp và kết quả: 93 bệnh nhân suy nút xoang được cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn 2 buồng tim với tuổi trung bình 61,19±14,95 năm, trong đó nam giới chiếm 37,6%. Các thông số tạo nhịp của điện cực thất bao gồm: ngưỡng điện cực là 0.75 ± 0.17 V; điện trở là 710,06 ± 130,86 ôm; sóng nhận cảm là 9,93 ± 4.01 mV. Các thông số tạo nhịp của điện cực nhĩ bao gồm: ngưỡng điện cực là 1,06 ± 0,29 V; điện trở là 509,13 ± 69,22 ôm; sóng nhận cảm là 2,58 ± 1,23 mV. Không có sự liên quan giữa nồng độ NT-ProBNP với các thông số tạo nhịp thất, trở kháng điện cực nhĩ và nhận cảm điện cực nhĩ (p>0,05). Nhưng có sự liên quan thuận giữa ngưỡng điện cực nhĩ với nồng độ NT-ProBNP (r=0,34; p=0,003).


Kết luận: Có mối tương quan thuận giữa NT-ProBNP và ngưỡng tạo nhịp nhĩ ở bệnh nhân suy nút xoang được cấy máy tạo nhịp 2 buồng tim.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Tạ Tiến Phước. Investigate the techniques and the hemodynamic changing of pacemaker implantation. The thesis of PhD degree graduation. 103 Military Medicine University. 2005.
2. Phạm Hữu Văn. Investigate the stimulation thresholds, hemodynamic in bradycardia management by pacemakers. The thesis of PhD degree graduation. 103 Military Medicine University. 2010.
3. Phạm Như Hùng, Trần Song Giang, Trần Văn Đồng, Tạ Tiến Phước. Current status of pacemaker implantation at Vietnam National Heart Institute. Journal of Vietnamese Cardiology. 2014; 65: 64-69
4. P.A. Levine, C.J. Love. Pacemaker diagnostics and evaluation of pacing system malfunction. K.A. Ellenbogen, G.N. Kay, B.L. Wilkhoff (Eds.), Clinical cardiac pacing and defibrillation (2nd ed.), WB Saunders, Philadelphia (2000), pp. 827-875.

5. Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA, Estes NA 3rd, Freedman RA, Gettes LS, et al. ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2008 May 27. 51(21):e1-62.
6. Rajappan K. Permanent pacemaker implantation technique. Heart 2009;95;334-32.
7. Mo BF, Lu QF, Lu SB et al. Value of combining left atrial diameter and NT-Pro BNP to CHA2DS2-VASc Score for predicting stroke and death in patients with sick sinus syndrome after pacemaker implantation. Chin Med J 2017; 130(16):1902-08.
8. Horie H, Tsutamoto T, Minai K, Hayashi M, Kito O, Kinoshita. Brain natriuretic peptide predicts chronic atrial fibrillation after ventricular pacing in patients with sick sinus syndrome. Jpn Circ J. 2000; 64: 965-70.