So sánh thang điểm has-bled, precise-dapt, crusade trong đánh giá nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân dùng kháng kết tập tiểu cầu kép sau đặt stent động mạch vành

Phạm Như Hùng, Nguyễn Thị Thanh Loan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh thang điểm HAS-BLED, PRECISE-DAPT, CRUSADE trong phân tầng nguy cơ chảy máu để dùng kháng kết tập tiểu cầu kép cho bệnh nhân đặt stent động mạch vành.


Đối tượng và phương pháp:304 bệnh nhân được đặt stent mạch vành từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2018 sau đó dùng kháng kết tập tiểu cầu kép. Dùng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang.


Kết quả: Diện tích dướiđườngcong (AUC) thời điểm ngay sau can thiệp của thang điểm HAS-BLED, PRECISE-DAPT và CRUSADE lần lượt là 0,59; 0,79 và 0,84 (p=0,0001); thời điểm trước 6 tháng là 0,72; 0,94 và 0,88 (p=0,00001), cộng dồn sau 6 tháng lần lượt là 0,87; 0,73 và 0,70 (p=0,0068).    


Kết luận: Thang điểm HAS-BLED có giá trị trong tiên lượng nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân dùng kháng kết tập tiểu cầu kép sau đặt stent động mạch vành cao nhất ngoài 6 tháng. Thang điểm PRECISE-DAPT có giá trị dự báo cao nhất trong thời điểm 6 tháng và thang điểm CRUSADE có giá trị dự báo cao nhất ngay sau can thiệp động mạch vành.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Costa F., Tijssen J.G., Ariotti S., et al. (2015). Incremental Value of the CRUSADE, ACUITY, and HAS‐BLED Risk Scores for the Prediction of Hemorrhagic Events After Coronary Stent Implantation in Patients Undergoing Long or Short Duration of Dual Antiplatelet Therapy. J Am Heart Assoc, 4(12).
2. Levine G.N., Bates E.R., Bittl J.A., et al. (2016). 2016 ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease. J Am Coll Cardiol, 68(10), 1082–1115.
3. Shah R.R., Pillai A., Omar A., et al. (2017). Utility of the HAS-BLED Score in Risk Stratifying Patients on Dual Antiplatelet Therapy Post 12 Months After Drug-Eluting Stent Placement: Utility of the HAS-BLED Score in Continuing DAPT Post 12 Months after PCI with DES. Catheter Cardiovasc Interv, 89(4), E99–E103.
4. Yildirim E., Uku O., Bilen M.N., et al. (2019). Performance of HAS-BLED and CRUSADE risk scores for the prediction of haemorrhagic events in patients with stable coronary artery disease. Cardiovas J Afr 29;30:1-5.
5. Choi SY, Kim MH, Cho YR et al (2018). Performance of PRECISE-DAPT Score for Predicting Bleeding complication During Dual Antiplatelet therapy. Cir Cardiovasc Interv 2018;11: 1-8.
6. Roffi M., Patrono C., Collet J.-P., et al. (2016). 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J, 37(3), 267–315.
7. Yoshida R., Ishii H., Morishima I., et al. (2019). Performance of HAS-BLED, ORBIT, PRECISE-DAPT, and PARIS risk score for predicting long-term bleeding events in patients taking an oral anticoagulant undergoing percutaneous coronary intervention. J Cardiol, 73(6), 479–487.