[1]
Nguyễn, C.H. 2023. Đánh giá kết quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông liên thất phần quanh màng bằng Nid-Occlud Le VSD Coil qua đường ống thông tại Bệnh viện tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 232 - 236. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1032.