[1]
Đỗ, A.T., Nguyễn, B.P. và Nguyễn, T.T. 2024. Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tứ chứng fallot kèm bất thường động mạch vành. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 45, (tháng 2 2024), 24-28. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1086.