[1]
Thuy, N.T. , Dai, T.D. , Huu, N.C. , Tien, D.A. , Dung, L.T. , Hung, N.D. , Long, N.T., Quang, V.X. và Thanh, L.N. 2020. THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT BIDIRECTIONAL GLENN SHUNT ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT UHL`S (Uhl’s anomaly) Ở NGƯỜI LỚN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 3, (tháng 11 2020), 5-9. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.300.