[1]
Lu, P.H., Uoc, N.H. và Hung, D.Q. 2020. Results of video-assisted thoracoscopic surgery approach to mediastinal tumor at Viet Duc hospital. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 3, (tháng 11 2020), 28-32. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.306.