[1]
Kien, H.T., Ba, V.V. , Dung, L.T., Hung, N.M., Thinh, D.D., Linh, N.T.H. và Nguyen, T.T. 2021. Atrial arrhythmias ablation in a patient post mitral valve replacement surgery and cox-maze procedure. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 33, (tháng 7 2021), 49-54. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.564.