[1]
Sam, H.M., Anh, H.T. , Tri, U.T. và Thuy, N.T. 2022. Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 37, (tháng 4 2022), 5-11. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.753.