[1]
Bảo, L.T., Tiến, Đỗ A. và Thủy, N.T. 2022. Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần bên trái với tĩnh mạch vô danh: Nhân một trường hợp lâm sàng và nhìn lại Y văn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 37, (tháng 4 2022), 12-17. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.754.