[1]
Nghĩa, Đoàn V. , Hựu, N.C. và Thủy, N.T. 2022. Kết quả phẫu thuật thay lại van hai lá tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 37, (tháng 4 2022), 34-45. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.757.