[1]
Thinh, D.D., Thuy, N.T. và Dong, T.V. 2022. Delivering premature HIS complexe maneuver in differentiating between paroxysmal supraventicular tachycardias. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 38, (tháng 7 2022), 16-22. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.782.