[1]
Huu, N.C., Hung, D.Q., Linh, N.T.H., Uoc, N.H. và Thanh, L.N. 2022. Coronary artery endarterectomy during coronary artery bypass grafting - A solution for complete revascularization. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 38, (tháng 7 2022), 44-49. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.786.