(1)
Trần, T. H.; Nguyễn , V. T.; Đinh , H. N. Đánh Giá kết Quả của dẫn lưu dịch màng Tim bằng chọc Hút Kim nhỏ dưới hướng dẫn Siêu âm ở bệnh nhân tràn dịch màng Tim Sau phẫu thuật Tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2023, 43, 58 - 66.