(1)
Nguyễn, X. T.; Nguyễn, T. N. H.; Phan, T. N.; Nguyen, S. H. Khảo sát đặc điểm điện tâm đồ Và điện Sinh Lý Tim của ngoại tâm Thu thất Tiên phát khởi phát từ đường Ra thất phải. VJCTS 2023, 43, 73 - 79.