(1)
Phan, T. M.; Nguyễn, D. C.; Phạm, N. H. Một số yếu tố Liên Quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu Sau 6 tháng Can thiệp động mạch vành . VJCTS 2023, 43, 80 - 88.