(1)
Nguyễn, T. T. T.; Nguyễn, S. H.; Trần, T. H. Đặc điểm ngưỡng cảm nhận Rung động Qua đo độ Rung âm Thoa Trong đánh Giá bệnh thần Kinh Chi dưới ở người bệnh ngoại Trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2023, 43, 89 - 97.