(1)
Hoàng, V. Kết Quả Can thiệp tổn thương thực sự chỗ Chia nhánh thân Chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents. VJCTS 2023, 43, 98 - 105.