(1)
Hoàng, V. Khảo sát đặc điểm giải phẫu học Và tổn thương tại chỗ Chia nhánh thân Chung động mạch vành trái. VJCTS 2023, 43, 106 - 112.