(1)
Phạm, T. A.; Trần, T. A.; Trần, T. M. Đặc điểm hình thái tiểu Nhĩ trái Trên cắt lớp Vi tính đa dãy ở bệnh nhân Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim. VJCTS 2023, 43, 129 - 138.