(1)
Nguyễn, X. T.; Nguyễn, T. N. H.; Phan, T. N.; Nguyễn, S. H.; Nguyễn, Đức H. Đánh Giá kết Quả triệt đốt cuồng Nhĩ điển hình dựa Trên ứng dụng phương pháp lập bản đồ giải phẫu điện học 3 chiều tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2023, 43, 205 - 211.