(1)
Nguyễn, H. D.; Hoàng, H. T.; Nguyễn, T. L. H.; Vũ, Q. N. Đánh Giá thực trạng Kê đơn Trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp quản Lý ngoại Trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2023, 43, 224 - 231.