(1)
Nguyễn, C. H. Đánh Giá kết Quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông Liên thất phần Quanh màng bằng Nid-Occlud Le VSD Coil Qua đường ống thông tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS 2023, 43, 232 - 236.