(1)
Hà, M. H.; Nguyễn, V. T.; Võ, T. N. A.; Hoàng, V.; Nguyễn, S. H. Giảm áp thất trái ở bệnh nhân VA ECMO . VJCTS 2023, 43, 242 - 251.