(1)
Phạm, N. H. Các biến chứng Trong Và Sau cấy máy tạo nhịp Tim điều trị nhịp chậm: Kết Quả Theo Dõi Trung hạn. VJCTS 2023, 43, 252 - 257.