(1)
Vũ, T. T.; Phạm, N. H.; Nguyễn, T. B. Y. Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I. VJCTS 2023, 43, 258 - 265.