(1)
Vũ, T. T.; Phạm, N. H.; Nguyễn, T. B. Y. Đánh Giá thất phải Trên Siêu âm Tim ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I. VJCTS 2023, 43, 266 - 271.