(1)
Đỗ Anh, T.; Lê Thị, T.; Nguyễn Trần, T. Kết Quả phẫu thuật Rastelli điều trị bệnh Teo phổi Có thông Liên thất. VJCTS 2023, 44, 26-32.