(1)
Nguyễn Đỗ, N.; Đỗ Kim, Q. Điều trị biến chứng thứ phát cầu nối động - tĩnh mạch dùng chạy thận Chu Kì. VJCTS 2023, 44, 47-55.