(1)
Nguyễn, H. Định; Nguyễn, H. T.; Vương, N. M. Xử Trí phình động mạch chủ bụng vỡ Có rối loạn huyết động, từ tiếp nhận đến hồi sức: Báo cáo trường hợp lâm sàng Và tổng Quan Y văn. VJCTS 2024, 45, 5-18.