(1)
Đỗ, A. T.; Nguyễn, T. T. Kết Quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng Vá điều trị bệnh hẹp Trên Van động mạch chủ. VJCTS 2024, 45, 19-23.