(1)
Đỗ, A. T.; Nguyễn, B. P.; Nguyễn, T. T. Kết Quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tứ chứng Fallot kèm bất thường động mạch vành. VJCTS 2024, 45, 24-28.