(1)
Nguyễn, T. T. H.; Nguyễn, T. T. T.; Phạm, M. H. Đối chiếu kết Quả khảo sát vòng Van Ba Lá Trên Siêu âm Tim 2D/3D Qua thành ngực, Qua thực quản với chụp cắt lớp Vi tính ở bệnh nhân hở Van Ba Lá nhiều. VJCTS 2024, 45, 38-47.