(1)
Nguyễn, N. H. Q.; Lê, T. Đức T.; Huỳnh, T. K.; Đỗ, T. H.; Võ, T. A. Khảo sát đặc điểm mạch máu Trên Siêu âm trước Và Sau mổ tạo cầu nối động tĩnh mạch. VJCTS 2024, 45, 48-59.