(1)
Dương, Q. T.; Trần, B. L.; Chiêm, H. D.; Nguyễn, K. B. Kết Quả ngắn hạn phẫu thuật xâm lấn tối thiểu sửa chữa triệt để tứ chứng Fallot Qua đường ngực Bên dưới hố nách phải. VJCTS 2024, 45, 60-66.