(1)
Đỗ, A. T.; Nguyễn, T. T. Kết Quả phẫu thuật Konno cải tiến điều trị bệnh hẹp phức tạp dưới Van động mạch chủ ở Trẻ Em. VJCTS 2024, 46, 39 - 43.