(1)
Nguyễn, T. Đông; Ngô, V. H.; Nguyễn, M. N.; Nguyễn, S. H. Đánh Giá đặc điểm Siêu âm Tim Và cắt lớp Vi tính Liên Quan đến kỹ thuật Thay Van động mạch chủ Qua Khoang Liên sườn 2 đường mở ngực trước phải. VJCTS 2024, 46, 44 - 51.