(1)
Đạt, P. Q. .; Hùng, D. Đức .; Dũng, V. A. .; Hiếu, V. C. . Bất thường Ebstein sửa chữa 1-1/2 thất. VJCTS 2020, 17, 7-11.