(1)
Ước, N. H. . Ghép Tim: Thành tựu Và tương Lai ở việt Nam. VJCTS 2020, 17, 44-50.