(1)
Thuy, N. T. .; Dai, T. D. .; Huu, N. C. .; Tien, D. A. .; Dung, L. T. .; Hung, N. D. .; Long, N. T.; Quang, V. X.; Thanh, L. N. . THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT BIDIRECTIONAL GLENN SHUNT ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT UHL`S (Uhl’s Anomaly) Ở NGƯỜI LỚN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E. VJCTS 2020, 3, 5-9.