(1)
Quyen, V. D. .; Hoang, D. D. .; Uyen, D. T. .; Minh, H. D. .; Phu, B. D. . NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM. VJCTS 2020, 3, 16-21.