(1)
Tan, N. V.; Tri, N. V. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI. VJCTS 2020, 3, 40-47.