(1)
Hung, D. P.; Phu, B. D. .; Loi, H. M.; Khoan, L. T. .; Thanh, N. V. . VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH. VJCTS 2020, 3, 53-59.