(1)
Tuan, T. V. . NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH PHỔI Ở TRẺ EM. VJCTS 2020, 3, 60-62.