(1)
Tri, V. M. .; Nam, N. H. Kết Quả điều trị ngoại Khoa dãn tĩnh mạch nông Chi dưới mạn tính. VJCTS 2020, 28, 5-9.