(1)
Chang, V. T.; Thảo, Đinh P.; Thủy, N. T. .; Tiến, Đỗ A. Đánh Giá kết Quả Sau phẫu thuật Vá thông Liên Nhĩ ở Trẻ dưới 10kg tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E. VJCTS 2021, 34, 20-29.