(1)
Dũng, N. V.; Sơn, C. V.; Hòa, T. V. . Khảo sát nhận thức, thái độ Và xác định một số yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp. VJCTS 2022, 35, 12-18.