(1)
Hoa, T. T.; Thuc, N. V.; Huong, H. M.; Anh, V. T. N.; Dung, D. X.; Nam, D. H. Đánh Giá kết Quả của kỹ thuật Oxy hóa máu Qua màng ngoài Cơ thể phương thức động – tĩnh mạch (v-a Ecmo) ở bệnh nhân sốc Tim. VJCTS 2022, 35, 165-175.